ਦੋ ਹੋੱਕੁ – ਕੋਬਾਯਾਸ਼ੀ ਇੱਸਾ

Posted: December 15, 2013 in Dalvir Gill, Haiku, Hokku, Translations
Tags: , ,

ਦੋ ਹੋੱਕੁ – ਕੋਬਾਯਾਸ਼ੀ ਇੱਸਾ

ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਜੇ !
ਮੰਤ੍ਰ-ਮੁਗਧ ਹੋ ਨਿਹਾਰਾਂ
ਕੁਸੰਭੜੇ ਦੇ ਫੁੱਲ . . .

ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਿਆਰੀ . . .
ਹਰ-ਇੱਕ ਬੀਜ ਨਾਲ ਉਗਾਈ
ਹਰ ਫੁੱਲ ਦੀ ਮੌਤ

– ਕੋਬਾਯਾਸ਼ੀ ਇੱਸਾ
( ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁ. : ਦਲਵੀਰ ਗਿੱਲ )

just being alive! –
miraculous to be in
cherry blossom shadows!

loneliness already
planted with each seed in
morning-glory beds

Kobayashi Issa ( 小林 一茶, June 15, 1763 – January 5, 1828 )

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s