ਅੱਧ ਰਿੜਕੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੋਈ

Posted: July 14, 2013 in Dalvir Gill, Dalvir Gill, Haiga, Haiku Punjabi, Writer
Tags: , , ,

Dalvir Gill - ਅੱਧ ਰਿੜਕੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੋਈ

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ –
ਅੱਧ ਰਿੜਕੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੋਈ ‘ਚ
ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਚੁਹਕ

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s