ਕੰਗਣੀ ਵਾਲਾ ਗਲਾਸ

Posted: June 24, 2013 in Dalvir Gill, Dalvir Gill, Haiga, Haiku Punjabi, Writer
Tags: , , ,

Dalvir Gill - ਕੰਗਣੀ ਵਾਲਾ ਗਲਾਸ

ਕੰਗਣੀ ਵਾਲਾ ਗਲਾਸ –
ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਖੂਹ ਦਾ
ਸਵਾਦ ਲਵਾਂ ਕੇਨੇਡੇ

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s